เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ--98
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ168-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49121
   4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)126
   4001081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โท (แผน ก)1-1
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 494-2
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49134
   4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 481--
   4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49-12
   4001181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง46-แผน ก1--
   4001226 : การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) แผน ก. - ป.โท1--
   4001236 : การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท11-
   4001252 : การพยาบาลชุมชน (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท--3
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)231
   4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)1--
   4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)311
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 481-1
   4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46-1-
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)-31
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)--3
วิทยาเขต : จันทบุรี
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)-231
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--88
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--146
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29