เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ311
   2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ--121
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ-1021
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 491-1
   4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)-23
   4001081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โท (แผน ก)2--
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 494-1
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49111
   4001157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.)1--
   4001181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง46-แผน ก-1-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)11-
   4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)122
   4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)2--
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48--1
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)111
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี55-160
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--160
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29