ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานฯ
 
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษา [best viewed in chrome]
 
การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมแบบค่าหน่วยกิตตามรายวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
   
   
การเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา
 

แบบเหมาจ่าย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ยกเว้นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย
 

การแบ่งงวดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
เริ่มใช้ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น เป็นต้นไป

การแบ่งงวดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย