เมนูหลัก

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานฯ
 
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษา [best viewed in chrome]
 
ค่าใช้จ่ายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายระบบคลังหน่วยกิต
 
การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมแบบค่าหน่วยกิตตามรายวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
   
   
การเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา
 
ระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าตั้งแตปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
 

แบบเหมาจ่าย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ยกเว้นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย
 

การแบ่งงวดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
เริ่มใช้ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น เป็นต้นไป

การแบ่งงวดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
 
 

  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29