เมนูหลัก


ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบ
ก่อนที่นิสิตจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นิสิตต้องทำการ login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่เมนู
จากนั้นให้นิสิตใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน (ถ้าเป็นนิสิตปี 1 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้นิสิตเรียกดูรหัสผ่านได้ที่
https://smartreg.buu.ac.th ซึ่งสถานะต้องขึ้นเป็นชำระเงินแล้วเท่านั้นจึงจะดูได้)
เมื่อนิสิตใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" ในหน้าจอ
*หากนิสิตยังไม่ได้กรอกประวัติตนเองระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกครบ แล้วคลิกปุ่มบันทึก จึงจะมีเมนูให้ใช้งาน

2. ลงทะเบียน
เมื่อนิสิตทำการ login และกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว เมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนหรือเพิ่ม-ลดรายวิชา ระบบจะเข้าไปในหน้าลงทะเบียนอัติโนมัติ
**หากต้องการใช้เมนูอื่นๆ ให้คลิกที่ปุ่มถอยกลับ

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลงทะเบียน แล้วกดค้นหา
จากนั้นจะพบตระกร้าให้คลิกตามกลุ่มที่ต้องการ หากกลุ่มที่ต้องการไม่มีตระกร้าให้ติดต่อสำรองที่นั่งกับนักวิชาการคณะที่สังกัดแต่ละรายวิชา
จะได้รายการดังรูป ทำจนครบตามจำนวนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียน หากมีรายการใดๆเกินมาที่ไม่ต้องการลงให้ คลิกที่คำว่า "ลบ"

2.2 ลงทะเบียนแบบ audit ให้ติดต่อทำคำร้อง RE01 ส่งที่กองทะเบียนฯ

2.3 ลงทะเบียนแบบ thesis แบบแบ่งหน่วยกิต
คีย์รายวิชาแล้วกดค้นหาปกติ คลิกที่ตระกร้า มาคลิก Thesis จากนั้นดำเนินการตามรูป
เราสามารถกรอกจำนวนหน่วยกิตที่ต้องการลงทะเบียน โดยแก้ตัวเลขจำนวนหน่วยกิต ดังรูป

3.ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน
กดปุ่มตรวจสอบ จนไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ด้านล่างของรายวิชา แล้วจึงคลิกที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจอีก 1 ครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
(เนื่องจากการลงทะบียนสามารถยืนยันได้เพียงคร้งเดียว ถ้ายืนยันไปแล้วต้องการเพิ่มหรือลดรายวิชาต้องรอช่วงเพิ่มถอนรายวิชา)
จะพบกับรายวิชาที่เราลงไว้ทั้งหมด
** นิสิตสามารถสอบทานผลการลงทะเบียนและสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียน
ที่เมนูผลการลงทะบียน แล้วคลิกเมนูพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29