เมนูหลัก

ดาว์นโหลดแบบคำร้อง (Download Request form)

ที่
แบบคำร้อง (Request form)
1

RE01   คำร้องทั่วไป    
           General Request form

2 RE02   คำร้องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน    
3

RE03   คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตรนิสิต     
           Request form for transcript/certification letter/Student ID Card

4 RE04   คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หรือที่อยู่    
           Request Form for Student Name, Title or Address Change
5 RE05   คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า โดยเสียค่าปรับ  
           Request Form for Late Registration
6 RE05-1   คำร้องขอเพิ่ม-ลดล่าช้า โดยเสียค่าปรับ  
           Request Form for Late Add-Reduce Registration
7 RE06   คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือย้ายคณะ    
           Request Form for Change Faculty or Field of Study
8 RE08   คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี     
           Request Form for Being Reinstated to Undergraduate Student Status

            คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     
           Request Form for Being Reinstated to Graduate Student Status
9 RE09   คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี    
           Request to Enroll More or Less Credits Than Those Stipulated by University Regulations. For undergraduate student.
10 RE09-1   คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา    
           Request to Enroll More or Less Credits Than Those Stipulated by University Regulations. For graduate student.
11 RE10   คำร้องลาพักการเรียน (สำหรับป.ตรีทุกระดับ)     
           Request for Leave of Absence
12 RE10-1   คำร้องลาพักบัณฑิตศึกษา      
           Request for Leave of Absence
13 RE10-2   คำร้องรักษาสภาพบัณฑิตศึกษา      
           Request for Retention of Student Status
14 RE11   คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ต้องยื่นพร้อมบัตรนิสิต)    
           Request for Resignation
15 RE11-1  คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (นิสิตใหม่สละสิทธิ์)    
           Request Form for Student Resignation
16 RE12   บัตรเพิ่ม-ลดรายวิชาเรียน   ยกเลิกการใช้
17 RE13   คำร้องขอให้รายงานผลการศึกษา (สำหรับบัณฑิตศึกษา)    
18 RE14   คำร้องเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับปริญญาตรี)    
19 RE16   คำร้องของดเรียน (Drop)    
20 RE17   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทน    
21 RE18   คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท    
22 RE19   คำร้องขอเลื่อนการสอบ    
23 RE20   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน    
25 RE22   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก     
           Request Form for Course Registration as Visitor
26 แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล   
LETTER OF CONSENT TO DISCLOSE INFORMATION TO A THIRD PARTY
27 RE24  คำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน    
Request Form for extension of payment

  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29