ติดต่อเรา
เวลาทำการเปิดภาคเรียน
 • 08:30 - 19:30 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์)
 • 08:30 - 16:30 น. (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์)
  หมายเหตุ: ปิดวันหยุดราชการ
  ปิดภาคเรียน
 • 08:30 - 16:30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
 • ปิดเสาร์ - อาทิตย์
 • ที่อยู่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถ.ลงหาดบางแสน
  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  แผนที่แผนที่
  โทรศัพท์ (เคาน์เตอร์)0 3810 2725
  โทรสาร0 3839 0441, 0 3810 2721
  โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่)รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ONET GAT/PAT
 • โทร. 038-102721 (คุณนฤมล)
 • โทร. 038-102643 (คุณสาคร)
 • โทร. 038-102643 (คุณพรจันทร์)

  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
  ระดับบัณฑิตศึกษา
 • โทร. 038-102724 (คุณกติกา)
  ระดับปริญญาตรี
 • วิทยาเขตจันทบุรี (โทร. 038-102720 : คุณลักษณ์มี)
 • วิทยาเขตสระแก้ว (โทร. 038-102729 : คุณไชยญา)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (โทร. 038-102720 : คุณลักษณ์มี)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (โทร. 038-102727 : คุณรินทราย)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (โทร. 038-102729 : คุณไชยญา)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โทร. 038-102723 : คุณสมพร)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โทร. 038-102723 : คุณบุญตา)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โทร. 038-102723 : คุณบุญตา)
 • คณะดนตรีและการแสดง (โทร. 038-102723 : คุณบุญตา)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (โทร. 038-102726 : คุณฉัตรทิพย์)
 • คณะโลจิสติกส์ (โทร. 038-102726 : คุณฉัตรทิพย์)
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ (โทร. 038-102726 : คุณฉัตรทิพย์)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (โทร. 038-102726 : คุณฉัตรทิพย์)
 • คณะแพทย์ศาสตร์ (โทร. 038-102726 : คุณฉัตรทิพย์)
 • คณะสหเวชศาสตร์ (โทร. 038-102729 : คุณจิราภรณ์)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (โทร. 038-102729 : คุณจิราภรณ์)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (โทร. 038-102729 : คุณจิราภรณ์)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (โทร. 038-102724 : คุณกติกา)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (โทร. 038-102724 : คุณกติกา)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โทร. 038-102724 : คุณกติกา)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โทร. 038-102724 : คุณกติกา)

  การเทียบโอนผลการเรียน ตรวจสอบคุณวุฒิ
 • โทร. 038-102718 (คุณธงชัย)

  ตารางเรียน ตารางสอบ
 • โทร. 038-102715 (คุณณรงค์ศักดิ์)

  จำนวนนิสิตและบุคคลภายนอก
 • โทร. 038102719 (คุณอริสฬา)

  ระบบบริการการศึกษา
 • โทร. 038-102722 (คุณปรีชา)

  งานธรุการ
 • โทร. 038-102719 (คุณโสพิศ)
 • โทร. 038-102719 (คุณปัณฐสรณ์)