85111759Swimming I
กีฬาว่ายน้ำ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85112259, 85535259
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์06:00-07:50SWP-1SWPC1587W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 4 ขึ้นไป10-3-7
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 28 ต.ค. 2565 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS503
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 วิทย์กีฬาเท่านั้น
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

The history and basic skills of swimming, safety, how to choose, prepare and maintain equipment are the main objective of the class. A positive attitude toward swimming and using swimming as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด