85613564Swimming I
กีฬาว่ายน้ำ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525164
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 พฤหัสบดี07:00-08:50SWP-1SWPC765125W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.รดมยศ มาตเจือ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป60-31-29
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS703
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.รดมยศ มาตเจือ
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 65 การจัดการและการสอนกีฬา
  06 พุธ07:00-08:50SWP-1SWPC35269W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.รดมยศ มาตเจือ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป35-25-10
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS703
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.รดมยศ มาตเจือ
Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 65 การจัดการและการสอนกีฬา
  07 ศุกร์07:00-08:50SWP-1SWPC55532W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:คณะสหเวชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป55-53-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS703
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 65 กายภาพ
  08 อังคาร06:00-07:50SWP-1SWPC402515W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:คณะวิทยาศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป40-25-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS703
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: เฉพาะภาควิชาวาริชศาสตร์ เท่านั้น
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาว่ายน้ำ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ำ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาว่ายน้ำเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of swimming; basic skills of swimming training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in swimming; improve skills; A positive attitude toward swimming and using swimming as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด