เมนูหลัก

30947259Ornamental Fish and Aquarium Plants Culture
การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วาริชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2564 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติการเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ การสืบพันธุ์ปลาสวยงามและพฤติกรรมโภชนาการสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาดของตู้ปลาสวยงามและชนิดของอุปกรณ์ตู้ปลา การจัดตู้ปลาสวยงามคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและการจัดการ สุขภาพและโรคสัตว์น้ำ

History; ornamental fish species and aquarium species;fish reproduction and behavior; fish nutrition; plant aquarium; tissue culture technique; aquaria size and types of equipment; tank set-up; water quality in the aquarium ecosystem; water quality and management; fish health and diseases

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29