เมนูหลัก

30937459Crustacean Aquaculture
การเพาะเลี้ยงครัสเตเชีย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วาริชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-13:50BS-1210BSC1091W    
  จันทร์14:00-16:50HB-1HBL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สอบกลางภาค: Lecture : 16 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร BS ห้อง BS-1210
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สอบปลายภาค: Lecture : 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร BS ห้อง BS-1210
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
หมายเหตุ: ปี 3-4 วท.บ.วาริช
Course Description
เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นสัตว์กลุ่มกุ้งและปูเศรษฐกิจ และไรน้ำเค็ม โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

Technology and knowledge of economic crustacean aquaculture focus on shrimp; black tiger prawn, banana shrimp, white shrimp, crab; blue swimming crab, mud crab and brine shrimp including their life history, hatching, nursing, rearing and transportation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29