เมนูหลัก

30937459Crustacean Aquaculture
การเพาะเลี้ยงครัสเตเชีย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วาริชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2564 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นสัตว์กลุ่มกุ้งและปูเศรษฐกิจ และไรน้ำเค็ม โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

Technology and knowledge of economic crustacean aquaculture focus on shrimp; black tiger prawn, banana shrimp, white shrimp, crab; blue swimming crab, mud crab and brine shrimp including their life history, hatching, nursing, rearing and transportation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29