เมนูหลัก

72330459Water and Wastewater Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 72330359หรือเรียนร่วมกับ 72330359
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การเก็บตัวอย่าง การวัดปริมาณการไหล การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับพารามิเตอร์ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การแปลผลและเขียนรายงานการวิเคราะห์

Laboratory work in water and wastewater analysis, sample collection, flow measurement, analytical methods for physical, chemical and biological parameters, result interpretation and report writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29