เมนูหลัก

83431359Marine Natural Products
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-12:50S-509SC880W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 5
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 6
15-8-7
15-0-15
15-0-15
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-506
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
หมายเหตุ: MT_61 62 63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 5 6 เรียนร่วมกับ 83430164
Course Description
วิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากสารอื่น วิธีการคำนวณของการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยวิธีกลั่น วิธีสกัด การกรองแยก วิธีปั่นเหวี่ยง วิธีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก และการอบแห้ง

Method to separate chemical agent from other substances; calculation method for purified chemical agent by distillation, extraction, filtration, centrifugation, chromatography, crystallization and drying

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29