เมนูหลัก

83431259Instruments for Marine Technology
เครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีทางทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:50S-506SL330W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
นางศศิฬา ฉิมพลี
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 5
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 6
15-3-12
15-0-15
15-0-15
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_61 62 63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 5 6 เรียนร่วมกับวิชา 83447464
Course Description
หลักการวิเคราะห์ของเครื่องมือ เครื่องมือสำหรับการควบคุมเชื้อ เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี เครื่องมือแยกสาร การกรอง การปั่นเหวี่ยง โครมาโตกราฟี เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน น้ำหนัก ปริมาตรและอัตราการไหล

Principle of analytical instrument systems; instruments for microbial growth control; spectroscopy instruments; instruments for separation, filtration, centrifugation, chromatography; instrument for measuring temperature, pressure, weight, volume and flow rate

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29