เมนูหลัก

50246559Process Equipment Design and Operation III
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ3
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) และ 50233259 (#) หรือ
CO 50233259
บุรพวิชา : 50221159 และ 50233259หรือเรียนร่วมกับ 50233259
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบและการทำงานของหอดูดซึมแก๊ส หอกลั่นแยกสาร เครื่องสกัดแยกสาร และเครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Design and operation of gas absorber, distillation column, extraction equipment, and other equipment of interest; experiments related to the studied topics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29