เมนูหลัก

83023259General Physiology
สรีรวิทยาทั่วไป
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2564 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการเบื้องต้นทางสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต การทำงานและกลไกการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่

Principles of general physiology; relationship between structures and functions of organisms; processes and mechanisms of systems in organisms; balance of water and mineral

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29