เมนูหลัก

85535659Volleyball Coaching
การฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 85511659 และ 85531659 หรือ
85525564
บุรพวิชา : 85531659
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและเทคนิคของการสอนวอลเลย์บอล การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกวอลเลย์บอลความชำนาญเฉพาะตัว วิธีการฝึกการเล่นเป็นทีม ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรุกและเป็นเกมรับ การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Principle and techniques of volleyball; equipment preparation; psychology of coaching; how to assess athletic aptitude; how to increase body performance; training techniques and scheduling; nutrition for weight control; refereeing and game officiating,principles and techniques of coaching

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29