เมนูหลัก

72340359Hazardous Waste Management
การจัดการของเสียอันตราย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบำบัด การกำจัด และการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย การวิเคราะห์ การวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมีอันตราย การนำเข้า การส่งออก การขนส่ง การขนถ่าย และการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย

Production, use, processing, packaging, storage, treatment and disposal of hazardous chemical and hazardous waste, analysis, research, testing and inspection of hazardous chemical and hazardous waste, import, export, transport, logistic and management of hazardous chemical and hazardous waste, the chemical safety inspection and certification of laboratory vehicles and packaging of hazardous chemical and hazardous waste

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29