เมนูหลัก

75646159Risk Management
การบริหารความเสี่ยง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2562 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 เสาร์09:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC15150W    
  เสาร์13:00-16:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 16 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 20 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/4/59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  143 เสาร์09:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC12111W    
  เสาร์13:00-16:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 16 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 20 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/1/62
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำหนด กลยุทธ์และดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

General knowledge about risk management, the organization's risk management strategy and operations, process design, risk management To be able to identify events that may occur and affect the organization, and manage risk to acceptable levels, the Adoption to gain confidence sensibly to achieve the objectives defined organization

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29