เมนูหลัก

51238464Environmental Engineering Laboratory II
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา:51233164, 51234164 หรือเรียนร่วม:51233164, 51234164
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย และ 51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง

Experiments related to the descriptions of 51233164 Solid Waste Engineering and 51234164 Air Pollution and Noise Control

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29