เมนูหลัก

50235164Unit Operation Laboratory I
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00CH-101CHC35341W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
สอบกลางภาค: Lab : 24 ม.ค. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lab : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
Lab : นายณัฐเดชา ช้างทอง
สอบปลายภาค: Lab : 27 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lab : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
Lab : อาจารย์ ดร.ตติยา วรรณโนมัย
Lab : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.เคมี 64
  02 พุธ09:00-12:00CH-101CHC35305W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
สอบกลางภาค: Lab : 24 ม.ค. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lab : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
Lab : นายณัฐเดชา ช้างทอง
สอบปลายภาค: Lab : 27 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4003
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lab : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
Lab : อาจารย์ ดร.ตติยา วรรณโนมัย
Lab : นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
หมายเหตุ: วศ.เคมี 64
Course Description
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การลดขนาดอนุภาค การแยกอนุภาค การวิเคราะห์ผลและเขียนรายงานทางวิศวกรรม

Experiments related to fluid mechanics, thermodynamics, size reduction, particle separation; experimental data analysis and engineering report writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29