เมนูหลัก

72430164Air Sampling and Analysis
การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลสารในบรรยากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลสารจากปล่องทิ้งอากาศเสีย การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ แบบจำลองคณิตศาสตร์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Principle of air quality analysis, air sampling and analysis in ambient, air sampling and analysis from stack, quality control, air modelling , standards and code of ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29