เมนูหลัก

72330164Solid Waste and Excreta Management
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สถานการณ์ ผลกระทบของมูลฝอย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทคโนโลยีการกำจัด การวิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Situation, effect of solid waste, solid waste and excreta management, treatment, disposal technology, solid waste and excreta analysis, standards and related regulations.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29