เมนูหลัก

85613364Volleyball I
กีฬาวอลเลย์บอล 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:85525564
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000F   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดไม่รับลงทะเบียน
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  181 ไม่มีข้อมูล000F   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดไม่รับลงทะเบียน
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

History; knowledge; value of volleyball; basic skills of volleyball training and method; how to choose; prepare and maintain equipment; Safety in volleyball; improve skills; A positive attitude toward volleyball and using volleyball as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29