เมนูหลัก

85525164Management and teaching of swimming
การจัดการและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 85613564
บุรพวิชา:85613564
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในชนิดกีฬาว่ายน้ำ ปฏิบัติการทางด้านวิทยวิธีการสอนกีฬาว่ายน้ำการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกและการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำหลักการและเทคนิค การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาว่ายน้ำ

Gaining experience and expertise in the skills from Swimming; pedagogical practice in swimming; applies sports science for training and competition for swimming; principle and techniques of refereeing; officiating and organizing a competition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29