เมนูหลัก

75634564Thai Local Government Organization Administration
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย กระบวนการการกำหนดนโยบาย การแบ่งโครงสร้าง ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ การจัดบริการสาธารณะที่ดี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการคลัง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

Patterns of Thai local administrative organization management, policy processes, organization structure, scope of authority, public service, public facilities, public utilities, infrastructure, human resource management, budget and finance, participation in local administration of local community, relationship between the central government and local administrative organizations.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29