เมนูหลัก

31620164General Biochemistry
ชีวเคมีทั่วไป
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50QS1-3001QS1C21019416W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
สำรองให้:วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วท.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
70-68-2
90-77-13
50-43-7
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2002
Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2001
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
Lecture : นางสาวบุศดี แน่นหนา
Lecture : นางปรีดาวรรณ พรงาม
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2002
Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร QS1 ห้อง QS1-2001
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
Lecture : นางสาวบุศดี แน่นหนา
Lecture : นางปรีดาวรรณ พรงาม
หมายเหตุ: ปี 3 (รหัส 64) วท.เคมี + ปี 2 (รหัส 65) วท.ชีววิทยา วท.เทคโนโลยีชีวภาพ
Course Description
ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Basic knowledge of biochemistry; characteristics, structure and function of biomolecules; enzymes and metabolisms of biomolecules; integration metabolism and its regulation; nucleic acid and protein synthesis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29