เมนูหลัก

30138164Preparation for Careers
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:30249564(#), 30549464(#), 30948164(#), 31249464(#), 32249165(#)
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะสำหรับการทำงาน ทักษะการเป็นผุู้ประกอบการ การคิดอย่างมีวิจารณญาน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร

Working skills, entrepreneurial skills, critical thinking, creativity, collaboration and communication

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29