เมนูหลัก

76235164Plant Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรมและการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม การกลายพันธุ์ของพืช และเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ชีวจริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ

Modern knowledge of plant biotechnology including plant tissue culture, genetic engineering and genetically modified plant production, genome editing, mutation and molecular technique for plant improvement, bio-ethics and bio-safety

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29