เมนูหลัก

76110864Fundamental Organic Chemistry Laboratory for agricultural technology
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารอินทรีย์ทางการเกษตรให้บริสุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การสกัด การแยกแบบโครมาโตกราฟีกระดาษ การแยกแบบรงคเลขผิวบาง การแยกแบบคอลัมน์โครมาโตกราฟี และปฏิกริยาของสารประกอบอินทรีย์

Organic chemistry laboratory concerning the purification of organic compounds from the agriculture, crystallization, distillation, extraction, paper chromatography, thin layer chromatography, column chromatography and reaction of organic compounds

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29