เมนูหลัก

76110364Fundamental Chemistry for Agricultural Technology Laboratory
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวพื้นฐานเคมีเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Chemistry laboratory concerning essential basic knowledge of chemistry for agricultural technology, atomic structure and properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical equilibrium, acid-base and electrochemistry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29