เมนูหลัก

15930164Faceting Design for Gemstones
การออกแบบการเจียระไนอัญมณี
สังกัดคณะอัญมณี, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การประยุกต์กฎของแสงในการออกแบบการเจียระไน การหักเห การสะท้อนปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและมุมของการเจียระไนที่มีผลต่อทางเดินของแสง การคำนวณสัดส่วนและมุมที่เหมาะสม การออกแบบการเจียระไนรูปแบบใหม่ ๆ การคำนึงถึงสัดส่วนการรักษาน้ำหนักของอัญมณี และประกาย ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการเจียระไน

An application of light rule in faceting design, light refraction and reflection, relationship between proportion and faceting angle; new faceting designs; proportion consideration; weight preservation and light return; computer-aided program; practicum for faceting design

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29