เมนูหลัก

15930164Faceting Design for Gemstones
การออกแบบการเจียระไนอัญมณี
สังกัดคณะอัญมณี, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์08:00-08:50L-107LC880W    
  ศุกร์09:00-11:50L-107LL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร L ห้อง L-107
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ
Lecture : อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GT_65เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ปี2 กลุ่ม1
  02 ศุกร์13:00-13:50L-107LC770W    
  ศุกร์14:00-16:50L-107LL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 27-7-0
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร L ห้อง L-107
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ
Lecture : อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GT_65เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ปี2 กลุ่ม2
Course Description
การประยุกต์กฎของแสงในการออกแบบการเจียระไน การหักเห การสะท้อนปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและมุมของการเจียระไนที่มีผลต่อทางเดินของแสง การคำนวณสัดส่วนและมุมที่เหมาะสม การออกแบบการเจียระไนรูปแบบใหม่ ๆ การคำนึงถึงสัดส่วนการรักษาน้ำหนักของอัญมณี และประกาย ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการเจียระไน

An application of light rule in faceting design, light refraction and reflection, relationship between proportion and faceting angle; new faceting designs; proportion consideration; weight preservation and light return; computer-aided program; practicum for faceting design

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29