เมนูหลัก

15921164Jewelry Making and Gemstone Setting
การทำตัวเรือนโลหะและการฝังอัญมณี
สังกัดคณะอัญมณี, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีและปฎิบัติ สมบัติของโลหะสำหรับการผลิตเครื่องประดับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การหลอมโลหะ การแปรรูปโลหะ การเชื่อม การแต่งประกอบ การขัดเงาและทำความสะอาด ประเภทของการฝังอัญมณี ข้อดี และข้อจำกัดของการฝังแบบต่าง ๆ การฝังเตย การฝังหุ้ม การฝังล๊อค การฝังไข่ปลา การฝังเหยียบหน้า การฝังหนีบ และการฝังไร้หนาม ตรวจสอบคุณภาพการฝังอัญมณี

Theory and practice, properties of metal for jewelry production, jewelry production process, equipment, machine, and tools; melting meta, metal processing; rolling and drawing, soldering, fitting, polishing and finishing; type of jewelry setting, advantages and limitations of gemstone settings, prong setting, bezel setting, channel setting, flush setting, tension setting, invisible setting; quality inspection

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29