เมนูหลัก

79126263Medical Biochemistry for Pharmacy
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 30312263 หรือ
CON 79126363 หรือ
CO 791271 หรือ
CON 791272
บุรพวิชา : 30312263
รายวิชาต่อเนื่อง:79126363, CON 79126363, 79126463, 791272, CON 791272, 79451563
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง ความเป็นกรดด่าง บัฟเฟอร์ และสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลดังกล่าว และเมตาบอลิซึมผสมผสาน ชีวพลังงานของเซลล์ เยื่อหุ้มชีวภาพและสื่อสัญญาณทางชีวภาพ เลือดและส่วนประกอบของเลือด การควบคุมเมตาบอลิซึมและการแสดงออกทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

Chemical composition of living organism; structure, acid-base, buffer, and chemical properties of biomolecules; carbohydrates, proteins, lipid, enzymes, nucleic acids, vitamins, and minerals; including their metabolisms and integration of metabolism; cell bioenergetics; biological membrane and biosignalling; blood and its compositions; genetic information; technology in biochemistry and molecular biology

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29