เมนูหลัก

79126263Medical Biochemistry for Pharmacy
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 30312263 หรือ
CON 79126363 หรือ
CO 791271 หรือ
CON 791272
บุรพวิชา : 30312263
รายวิชาต่อเนื่อง:79126363, CON 79126363, 79126463, 791272, CON 791272, 79451563
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2564 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC20911W    
  พฤหัสบดี13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์อนุพงษ์ จูมแพง
อาจารย์อัมพิกา เกษรสิทธิ์
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อาจารย์กาญจนา สุขศรี
อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตติด F หรือ W https://classroom.google.com/c/NDk5MjI1ODA2Mjg3?cjc=6mcj5x7 class code: 6mcj5x7
Course Description
ส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง ความเป็นกรดด่าง บัฟเฟอร์ และสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลดังกล่าว และเมตาบอลิซึมผสมผสาน ชีวพลังงานของเซลล์ เยื่อหุ้มชีวภาพและสื่อสัญญาณทางชีวภาพ เลือดและส่วนประกอบของเลือด การควบคุมเมตาบอลิซึมและการแสดงออกทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

Chemical composition of living organism; structure, acid-base, buffer, and chemical properties of biomolecules; carbohydrates, proteins, lipid, enzymes, nucleic acids, vitamins, and minerals; including their metabolisms and integration of metabolism; cell bioenergetics; biological membrane and biosignalling; blood and its compositions; genetic information; technology in biochemistry and molecular biology

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29