เมนูหลัก

91320659Maritime Business Transaction
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี
สังกัดคณะโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50LOG-101TLC1131121W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อัญชลาวไล บุศยธรรม
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ (รหัส>=61) ชั้นปี 3109-107-2
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-402
Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อัญชลาวไล บุศยธรรม
Lecture : นายธเนษฐ คงเมือง
Lecture : นางสาวเสาวนีย์ เล็กคำ
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-402
Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร LOG2 ห้อง LOG2-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อัญชลาวไล บุศยธรรม
Lecture : นายธเนษฐ คงเมือง
Lecture : นายณัฎฐ์ มงคลธนวัฒน์
Lecture : นางสาวจารุณี สุขเจริญ
Lecture : นางสาวเสาวนีย์ เล็กคำ
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 63
Course Description
เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกรรมในการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

Documents and details of the documents used in business transactions in maritime import and export, the payment through banks and other related documents in the FTA (Free Trade Area) in Thailand and marketing in maritime business

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29