เมนูหลัก

77330259Pipat V
ปี่พาทย์ 5
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-16:50MUPA2/2RCAC1028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย ชั้นปีที่ 3 (ปี่พาทย์/เครื่องตี)
  02 ศุกร์13:00-16:50MUPA 1/1MUPAC514W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย ชั้นปีที่ 3 (ปีพาทย์/เครื่องเป่า)
Course Description
รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา ปี่พาทย์ในบทเพลงเสภา โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจรเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

Method and pattern of different Sepa songs, requisite techniques for Pipat instruments for playing on HomromgMaliLuei, Pama Ha Ton, ChorakaeHangyao Sam Chan, Si Bot, Bulan Sam Chan

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29