เมนูหลัก

77327159Pop Theory II
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 2
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์15:00-16:50Anan roomMUPAC1037W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4
Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่าง คอร์ดและบันไดเสียง การดำเนินของคอร์ด การสร้างคอร์ด การทำเสียงประสาน การวิเคราะห์ทำนองการประสานเสียง

The relationship between chord and scales, chord progression, chord assembly, harmonization, melody analysis, harmony

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29