เมนูหลัก

77140159Research Methodology of Music
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50Anan roomMUPAC1037W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย ชั้นปีที่ 4
  02 พุธ09:00-11:50MUPA4MUPAC54531W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
สำรองให้: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4
Course Description
หลักการทำวิจัย การวางโครงเรื่อง ขั้นตอนในการทำวิจัย การเลือกปัญหาเพื่อวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านดนตรี จรรยาบรรณนักวิจัย

Principal of researching, building structures and plots, research process, researcher’s ethical codes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29