เมนูหลัก

31132259Food Processing II
การแปรรูปอาหาร 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC50500W    
  จันทร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
  อังคาร13:00-15:50FPFEL      
  อังคาร13:00-15:50FE-217FEL      
  อังคาร13:00-15:50ARR-เรียนออนไลน์ARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.พ. 2565 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
Lecture : อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
สอบปลายภาค: Lecture : 4 เม.ย. 2565 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
Lecture : อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
หมายเหตุ: รหัส 62 วิทย์ฯอาหาร classroom : https://classroom.google.com/c/MjM1NDAwMjQ0NDMy?cjc=jada63d
  02 จันทร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC51501W    
  จันทร์08:00-09:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC      
  ศุกร์13:00-15:50FPFEL      
  ศุกร์13:00-15:50FE-217FEL      
  ศุกร์13:00-15:50ARR-เรียนออนไลน์ARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.พ. 2565 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
Lecture : อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
สอบปลายภาค: Lecture : 4 เม.ย. 2565 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
Lecture : อาจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
หมายเหตุ: รหัส 62 วิทย์ฯอาหาร classroom : https://classroom.google.com/c/MjM1NDAwMjQ0NDMy?cjc=jada63d
Course Description
กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน กราฟเพิ่มความร้อน กราฟการทำให้เย็น ค่า D-value ค่า Z-value และค่า F0 กระบวนการทำแห้ง และกระบวนการแช่แข็ง

Thermal food processing, heating curve, cooling curve, D-value, Z-value, F0-value, drying processes, and freezing processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29