เมนูหลัก

50544659Building Design
การออกแบบอาคาร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 50534359
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50CE-101CEC21210W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
อาจารย์ ดร.อมรชัย ใจยงค์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-4001-1
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.โยธา 62
Course Description
ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่าง ๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง การถ่ายแรงระหว่างโครงข้อแข็งและกำแพง กำแพงฐานราก

Design of reinforced concrete and steel buildings, building and floor systems, analysis of rigid frame, force transfer between building members to foundation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29