เมนูหลัก

77535259Film and TV Scriptwriting
การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:50MUPA 1/1MUPAC440W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 3
Course Description
ลักษณะของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ความแตกต่างของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ วิธีการและรูปแบบการเขียนบทภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ การค้นหาเรื่องราวเพื่อสร้างเป็นบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

Characteristics of different types of film and TV script , difference of narration between film and TV script, film and TV script writing method, story inspiring for film and TV script writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29