เมนูหลัก

85315159Track and Field
กลุ่มกรีฑา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  03 อังคาร13:00-14:50MSD-1MSDC38326W    
  อังคาร13:00-14:50FSS503FSSC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปี 1 ขึ้นไป33-27-6
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบปลายภาค: Lecture : 15 พ.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
หมายเหตุ: รหัส 62 สื่อสาร
  04 อังคาร13:00-14:50MSD-1MSDC35314W    
  อังคาร13:00-14:50FSS503FSSC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปี 1 ขึ้นไป33-31-2
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบปลายภาค: Lecture : 15 พ.ย. 2562 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
หมายเหตุ: รหัส 62 สื่อสาร
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง กรีฑาประเภทลู่ และลาน ทศกรีฑา สัตกรีฑา ไตรกีฬา

History, development, competition goal, basic technics and play tactics, how the game is played, scoring, determination of a winner, basic rules and safety; events included are tracks, fields, heptathlon, modern pentathlon and triathlon

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29