เมนูหลัก

72330259Solid Waste Management Laboratory
ปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 72330159หรือเรียนร่วมกับ 72330159
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:50PH-117BPHC22220W    
  อังคาร13:00-15:50PH-101PHC      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อาษา
สำรองให้:คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 322-22-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สธฯ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รหัส 63
Course Description
ฝึกปฏิบัติการการหาปริมาณมูลฝอย การกำหนดเส้นทางเก็บรวบรวมมูลฝอย วิเคราะห์ค่าความชื้น ค่าของแข็งทั้งหมด ค่าปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ค่าปริมาณเถ้า ค่าปริมาณความร้อน และดูงานการจัดการมูลฝอย

Practices in search for quantity of solid waste, define the route of solid waste collection, laboratory work in solid waste analysis consist of moisture, total solid, volatile solid, ash and observed for solid waste management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29