เมนูหลัก

72330459Water and Wastewater Analysis Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 72330359หรือเรียนร่วมกับ 72330359
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50PH-101PHL24231W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตีวรรณ สุวัฒนมาลา
สำรองให้:คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 323-22-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 สาขาอนามัย
Course Description
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การเก็บตัวอย่าง การวัดปริมาณการไหล การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับพารามิเตอร์ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การแปลผลและเขียนรายงานการวิเคราะห์

Laboratory work in water and wastewater analysis, sample collection, flow measurement, analytical methods for physical, chemical and biological parameters, result interpretation and report writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29