เมนูหลัก

85135659The Coaching Process: Principles and Practice for Volleyball
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-11:50ARR-ArrARRC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
  02 อังคาร08:00-10:50BSG-1BSGC25241W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
หมายเหตุ: รหัส 63 การกีฬา (เลือกวิชาฝึกกีฬา)
Course Description
บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาวอลเลย์บอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

The roles and theory of volleyball coaching; Application and integrations of sport science for sport training; Analyze and set the training programs and skills acquisition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29