เมนูหลัก

85111759Swimming I
กีฬาว่ายน้ำ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  05 ศุกร์06:00-07:50SWP-1SWPC51510W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 4 ขึ้นไป
50-46-4
4-3-1
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS503
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา
  06 ศุกร์08:00-09:50SWP-1SWPC50473W    
อาจารย์ / ผู้สอน: นายรดมยศ มาตเจือ
สำรองให้:ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป50-47-3
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS503
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : นายรดมยศ มาตเจือ
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : นายรดมยศ มาตเจือ
หมายเหตุ: รหัส 63 การจัดการและการสอนกีฬา
Course Description
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

The history and basic skills of swimming, safety, how to choose, prepare and maintain equipment are the main objective of the class. A positive attitude toward swimming and using swimming as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29