เมนูหลัก

83443259Molecular Markers in Aquatic Animals
เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-11:50MT-101 LecMTC12120W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
30-12-18
30-0-30
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-407
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-407
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
Lecture : อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
หมายเหตุ: MT_61,60 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4
Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม องค์ประกอบจีโนมของสัตว์น้ำ ลำดับดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน การลอกรหัส การแปลรหัส และกฎเกณฑ์ เทคนิคโมเลกุลเครื่องหมาย วิธีการวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้ชีวสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลจากอินเตอร์เนต

Structures and functions of the genetic material; genome structure of aquatic species, sequencing organization of DNA and control of gene expression, molecular mechanism underlying transcription, translation and their regulations; molecular marker technique; molecular genetic analysis using bioinformatics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29